โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของสารสกัดจากผักชีลาวและผักชีฝรั่งในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Bacillus sp. ในช่องปากเพื่อพัฒนาเป็นน้ำยาบ้วนปาก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัชฐมน สุธรรมาวิวัฒน์

  • พรไพรินทร์ หิระประยูรพงษ์

  • พิมผกามาส นพรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำยาบ้วนปาก

  • ผักชีฝรั่ง

  • ผักชีลาว

  • แบคทีเรียการยับยั้ง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาผลของสารสกัดจากผักชีลาวและผักชีฝรั่งในการยับยั้งเชื่อแบคทีเรีย Bacillus sp. ในช่องปากเพื่อพัฒนาเป็นน้ำยาบ้วนปาก มีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของ Bacillus sp. ซึ่งเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งใช่องปาก ด้วยวิธีการสกัดสารด้วยตัวทำละลายและการกลั่นน้ำมันหอมระเหยด้วยไอน้ำและศึกษาระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารสกัดจากผักชีลาวและผักชีฝรั่งที่มีผลต่อการยับยั้งการเจริญของ Bacillus sp. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปาก โดยทำการทดลองหาวิธีการสกัดที่ดีที่สุดระหว่างการสกัดด้วยน้ำและการสกัดสารด้วยแอลกอฮอล์และหาค่าความเข้มข้นที่ต่ำที่สุดของสารสกัดที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียได้ (MIC; Minimum inhibitory concentration) พบว่าการสกัดสารด้วยแอลกอฮอล์ให้ผลดีกว่าการสกัดด้วยน้ำ ผักชีลาวสามารถยับยั้งเชื้อได้มากกว่าผักชีฝรั่งและผักชีลาวสามารถยับยั้งเชื้อได้ที่ความเข้มข้นต่ำสุด 6,250 ppm ส่วนผักชีฝรั่งสามารถยับยั้งเชื้อได้ที่เข้มข้นต่ำสุด 25,000 ppm