โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและวิเคราะห์หาวิตามินซีในต้นอ่อนทานตะวัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จารุรัมภา บุตรศรี

  • ปวริศา ถิตะพาณิชย์

  • ปัณฑิตา จิรากูลสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น เหรียญเงิน ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ทานตะวัน การปลูก

  • ทานตะวัน การเจริญเติบโต

  • วิทยาศาสตร์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนทานตะวัน ได้แก่ ระยะเวลาในการแช่เมล็ดก่อนเพาะ ส่วนผสมในดิน (สูตรดิน) ปริมาณแสง และปริมาณน้ำที่ต้นอ่อนทานตะวันได้รับระหว่างการเพาะปลูก รวมทั้งวิเคราะห์หาปริมาณวิตามินซีในต้นอ่อนทานตะวันที่ได้รับปริมาณแสงที่แตกต่างกัน โดยนำเมล็ดทานตะวัน พันธุ์เมล็ดลาย มาเพาะในดินร่วนที่ส่วนผสมต่างกัน ควบคุมปัจจัยอื่น ๆ ที่ต้องการศึกษาดังที่กล่าวมา เป็นระยะเวลา 5 วัน พบว่า ระยะเวลาการแช่เมล็ด 24 ชั่วโมงมีการงอกของเมล็ดโดยเฉลี่ยมากที่สุด คือ 59.58% และมีความสูงโดยเฉลี่ยมากที่สุด 10.90 cm ส่วนผสมของดินที่มีการงอกโดยเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดินสูตร 1 มีส่วนผสมคือ ดินร่วนผสมขี้เถ้า, แกลบดำ, ขุยมะพร้าว, เปลือกส้ม และมูลสัตว์ ปริมาณแสงที่เหมาะต่อการเพาะปลูก คือ การปลูกในสถานที่ที่มีการคลุมด้วยผ้าสีดำ ปริมาณน้ำที่เหมาะสมต่อการปลูก คือ 400 ml/ 2 วัน และการวิเคราะห์หาวิตามินซีในต้นอ่อนทานตะวันที่ได้รับปริมาณแสงต่างกัน พบว่า ต้นอ่อนทานตะวันที่ปลูกบริเวณตาข่ายกรองแสงมีวิตามินซีมากกว่าต้นอ่อนทานตะวันที่ปลูกโดยผ้าดำคลุม