โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอุปกรณ์ขยายภาพอย่างง่าย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรกนก ฐินะกุล

  • วิมลญัฐ สันฐาน

  • เจนจิรา ใจสมุทร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวีวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • อุปกรณ์ย่อ-ขยายภาพ การผลิต

  • ิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานมีเพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์-ย่อขยายภาพอย่างง่าย ใช้สำหรับวาดภาพลายเส้นจากภาพต้นแบบโดยอาสัยหลักการแปลงทางเรขาคณิต การเลื่อนแกนทางขนาน อุปกรณ์ประกอบด้วยแผ่นอะครีลิก 4 แผ่นนำมาต่อกันโดยใช้หมุดยึดเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 1 รูป สามเหลี่ยมมุมฉาก 2 รูปทำมุมที่สามารถเคลื่อนที่ได้โดยอิสระในแนวขนานนำมาทดลองดังนี้ ตอนที่ 1 สร้างอุปกรณ์ให้มีขนาดต่างกัน 5 ชุดนำมาทดลองวาดภาพลายเส้นจากภาพต้นแบบ พบว่าชุดที่ 1-4 สามารถวาดภาพลายเส้นที่เหมือนภาพต้นแบบทุกประการและ ขยายภาพมีขนาดเพิ่มขึ้น 2 เท่า และย่อลง 1 เท่าของภาพต้นแบบ ส่วนชุดที่ 5 สามารวาดภาพได้แต่มีรูปทรงที่ผิดไปจากแบบ ขนาดอุปกรณ์ไม่มีผลต่อการย่อ-ขยายภาพเหมือนที่วาดได้ ชุดที่เหมาะสมในการนำไปใช้มากที่สุดคือชุดที่ 2 ตอนที่ 2 หาวิธีเพิ่มขนาดภาพที่วาดได้จากการใช้อุปกรณ์ชุดที่เหมาะสมที่สุดพบว่า การเปลี่ยนตำแหน่งมุด หรือตำแหน่งภาพต้นแบบโดยให้ตำแหน่งของดินสอหรือภาพเหมือนที่ได้อยู่ที่เดิมมีผลต่อขนาดของภาพเหมือนที่วาดได้ ซึ่งเมื่อเปลี่ยนตำแหน่งหมุดแล้วระยะทางระหว่างหมุดและดินสอลดลงภาพเหมือนที่ได้จะมีขนาดเล็กลง ระยะทางระหว่างหมุดกับดินสอแปรผันตรงกับขนาดภาพที่วาดได้ สรุปได้ว่าอุปกรณ์ย่อ-ขยายภาพใช่ย่อ-ขยายภาพจะได้ภาพเหมือนภาพต้นแบบ ขนาดของอุปกรณ์ไม่มีผลต่อการย่อขยายภาพ อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นสามารถสร้างขึ้นสามารถใช้ย่อ-ขยายภาพต้นแบบได้ไม่จำกัด