โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของสารสกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินจากบ่อน้ำพุร้อนต่อการเจริญเติบโตของผักปราบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรพัตรา พรราศรีวัฒนา

  • พรไพลิน สุขเกษม

  • อังค์วรา ช่วยสระนอก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

aม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผักปราบ การเจริญเติบโต

  • สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน สารสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารสกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินจากบ่อน้ำพุร้อนต่อการเจริญเติบโตของผักปราบ โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 การทดลอง ได้แก่ 1.การศึกษาผลของชนิดตัวทำละลายในการสกัดสารจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินจากบ่อน้ำพุร้อนต่อการเจริญเติบโตของผักปราบ พบว่าสารสกัดด้วยเอทานอล ทำให้ใบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและเกิดรอบไหม้ที่ขอบใบ รวมทั้งทำให้น้ำหนักต่ำกว่าชุดที่ฉีดพ่นด้วยน้ำและเฮกเซนตามลำดับ 2.การศึกษาผลของระดับความเข้มข้นของสารสกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินต่อการเจริญเติบโตของผักปราบ พบว่าสารสกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นทำให้การเจริญเติบโตของผักปราบลดลง โดยสารสกัด 10% และ15% มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของผักปราบไม่ต่างกัน 3.การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินต่อสัตว์หน้าดินและพืชทดลอง พบว่าสารสกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินไม่ทำให้สัตว์และพืชทดลองตายหรือมีน้ำหนักแตกต่างจากชุดควบคุม