โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องScience Museum

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกกาญจน์ สุภากาญจน์

  • ศุภิสรา กรัณยเดช

  • อาทิมา สุรัจกุลวัฒนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทกายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • Science Museum

  • พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาในปัจจุบันที่พบเห็นบ่อยในช่วงของวัยรุ่นคือการติดเกม หรือชอบเล่นเกมมากจนเกินไปจนไม่เวลาสำหรับทำอย่างอื่น ทางผู้จัดทำจึงคิดโครงงานเกม Science Museum ขึ้นมาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เล่น ได้มีความรู้ความเข้าใจในรายวิชาวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นไปพร้อมกับ ได้ทบทวนความรู้ของตนเอง เกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยทำการสร้างตัวเกมจากโปรแกรม Adobe Flash CS3 และได้ให้ผู้เล่นจำนวน 250 คน ซึ่งเป็นนักเรียนระดับมัธยมชาย 117 คนและหญิง 133 คน ทำการประเมินเกมหลังการเล่นในด้านได้ทบทวนบทเรียน และได้ความรู้ใหม่ เนื้อหาเหมาะสม เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และได้รับความสนุกคลายเครียด จากนั้นนำมาหาค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านว่าได้ผลมากน้อยเพียงใด โดยด้านที่ได้ผลดีที่สุดคือ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รองลงมาคือได้ทบทวนบทเรียนและได้ความรู้ใหม่ได้รับความสนุกคลายเครียดและเนื้อหาเหมาะสมตามลำดับ เนื่องจากเนื้อหาบางส่วนยังคงยากเกินไป