โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการหาดีเทอร์มินันต์ของเมทริกซ์มิติ 4x4 โดยวิธีการใหม่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภูชิต วิชชุตานนท์

  • อัคคพัฒน์ ครีกอนติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ดีเทอร์มินันต์

  • เมทริกซ์มิติ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาวิธีการหาดีเทอมินันต์ของเมทริกซ์มิติ 4x4 โดยการสร้างรูปแบบการคูรของสมาชิกในเมทริกซ์เพื่อให้ค่าที่ได้มีค่าเท่ากับดีเทอมินันต์ของเมทริกซ์มิติ 4x4 วิธีการศึกษาเริ่มจากการศึกษานิยาม สมบัติและการหาค่าดีเทอร์มินันต์ด้วยวิธีการต่างๆ และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับการหาดีเทอร์มินันต์เมทริกซ์ 4x4 หลังจากนั้นจึงหารูปแบบการคูณของสมาชิกในเมทริกซ์มิติ 4x4 เพื่อใช้เป็นวิธีการใหม่ในการหาดีเทอร์มินันต์ ผลการศึกษาพบว่าการหาดีเทอร์มินันต์ของเมทริกซ์ 4x4 โดยวิธีการใหม่มีความซับซ้อนน้อยกว่าวิธีการใช้นิยาม และการใช้โคแฟกเตอร์ อีกทั้งยังสามารถทำได้รวดเร็วและสะดวกกว่าวิธีการศึกษางานวิจัย เนื่องจากไม่ต้องเขียนเมทริกซ์ซ้ำหลายรอบ ดังนั้นการหาดีเทอร์มินันต์โดบวิธีการใหม่นี้เป็นทางเลือกหนึ่งในการหาดีเทอร์มินันต์ของเมทริกซ์มิติ 4x4 นอกเหนือจากการใช้นิยามและโคแฟกเตอร์หรือการเรียงสับเปลี่ยน