โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องวงล้อผักสวนครัว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มนัสวี วุฒิชาญ

  • สรญา วงสา

  • สุภารัตน์ ช่างเหล็ก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผักการปลูก

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง วงล้อผักสวนครัว มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการปลูกผักและประหยัดน้ำที่ใช้รดน้ำผัก โดยใช้วงล้อรถจักรยานมาเป็นอุปกรณ์ต้นแบบแล้วนำกระถางต้นไม้หรือกระถางผักมาแขวนรอบๆวงล้อแล้วนำถังเก็บน้ำมารองรับน้ำไว้ด้านล่าง โดยทำการทดลอง 2 ชุดด้วยกัน คือ เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้งานของวงล้อผักสวนครัวกับการปลูกผักโดยวางกระถางไว้บนพื้น ดังนี้ ตอนที่ 1 เปรียบเทียบการใช้พื้นที่ในการปลูกผักระหว่างบนพื้นกับบนวงล้อผักสวนครัวพบว่า พื้นที่ที่ใช้ในการปลูกผักบนวงล้อผักสวนครัวที่วัดด้วยตลับเมตร วัดได้ 50x55cm2 บนพื้นที่วัดด้วยตลับเมตรวัดได้ 75x45cm2 สรุปว่าการปลูกผักบนวงล้อประหยัดพื้นที่มากกว่าปลูกผักบนพื้นดิน ตอนที่ 2 เปรียบเทียบปริมาณน้ำที่กระเด็นออกจากกระถางบนวงล้อผักสวนครัว กับการปลูกบนพื้นดินโดยรดน้ำผักวันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ลิตร ปรากฏว่าวงล้อผักสวนครัวมีน้ำเสียไปไม่กี่หยด ส่วนที่ปลูกบนพื้นน้ำที่เสียไปในการรดน้ำผัก เทียบปริมาณน้ำจากขวดน้ำขนาด 1.5 ลิตร ได้รวมกันประมาณวันละ 4.3 ลิตร สรุปได้ว่าวงล้อผักสวนครัวที่ประดิษฐ์ขึ้นสามารถประหยัดน้ำได้ 100% จึงสามารถนำไปใช้ปลูกผักสวนครัวตามบ้านเรือนได้เป็นอย่างดี