โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำทะเลด้วย Magneto hydrodynamic Generator

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัญชพร ลออภักตร์

  • จุฑามาศ ตุพิลา

  • ณัชชา หวานเสนาะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรียานุสรณ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย เหรียญทอง ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • Magneto hydrodynamic Generator

  • น้ำทะเล การใช้

  • พลังงานไฟฟ้า การผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อทำการทดลองหาตัวแปรที่เหมาะสม ที่ส่งผลต่อพลังงานที่ผลิตได้จากน้ำทะเลด้วยระบบ MHD generator และเพื่อศึกษาออกแบบและสร้างระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำทะเลด้วย MHD generator ในการศึกษาผู้จัดทำ ได้สร้างระบบจำลองขึ้นโดยนำน้ำทะเลลงถังขนาด 5 ลิตรและให้ไหลจากด้านบนสู่ด้านล่างผ่านรางที่จัดทำขึ้นลักษณะกล่องรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่มีแท่งแม่เหล็กถาวรชนิดพลังสูง ประกบด้านข้างในลักษณะหันขั้วต่างกันเข้าหากันเพื่อสร้างสนามแม่เหล็ก แล้วมีแผ่นโลหะประกบที่ด้านบนและด้านล่างของกล่องเพื่อเก็บสะสมประจุไฟฟ้าให้เกิดความต่างศักย์ขึ้น ผลจากการศึกษาทดลองหาตัวแปรที่เหมาะสม พบว่า ระบบ MHD generator สามารถทำการผลิตพลังงานไฟฟ้าออกมาได้มากที่สุดที่ อัตราการไหลของน้ำทะเล ที่ระดับความชันของราง 60 องศา กับแนวระดับ ชนิดของแผ่นโลหะที่สามารถทำให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้ามากที่สุด คือ แผ่นทองแดง ระยะห่างระหว่างแผ่นของโลหะที่สามารถทำให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้ามากที่สุดคือ ขนาด 2.5 cm และน้ำทะเลที่สามารถทำการผลิตพลังงานไฟฟ้าออกมาได้ค่าความต่างศักย์มากที่สุด คือ น้ำทะเลที่ระดับความเค็ม 26 ppt