โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องหญ้าคาสารพัดประะโยชน์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัตติกาล จันทร์ต๊ะคำ

  • วิรินดา โสดา

  • อดิเทพ ธรรมใจกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กาญจนา จิ๋วบาง

  • สุภาวดี ศิริไพบูลย์

  • อุรา สุวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเขลางค์นคร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนบน

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์