โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาการใช้ประโยชน์จากต้นจาก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขวัญชนก สันต์ฤทัย

  • ปัทมา ชนะสงคราม

  • ศุภกร ปานวัฒน์วาณิช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิตยา เจริญนิเวศนุกูล

  • วิลาวัลย์ ภูชิวัฒนพงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแจงร้อนวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาชีววิทยา ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์