โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาสีผสมอาหารและสีระบายจากพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐิติกาญจน์ เลิศทวีวุฒิ

  • ธนภรณ์ เล็กวุฒิกานต์

  • หนึ่งฤทัย ศิริโท

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรทิพย์ เอี่ยมภักดิ์

  • วิลาวัลย์ ภูชิวัฒนพงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแจงร้อนวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขากายภาพ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์