โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องดูดอากาศและปิดผนึกปากถุงผลิตภัณฑ์ด้วยระบบสุญญากาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปัจฉิมา สกุลเอียมไพบูลย์

  • อิทธิพร เชื้อไตรสรณ์

  • อุไรพร ตั้งจิตต์ทวีชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชูเกียรติ ชัยชนะดารา

  • พรพิมล บุญจร

  • อรวรรณ เชิดเกียรติกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2538 6 (17) p68

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การผนึกถุงพลาสติก

  • เครื่องดูดอากาศ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการที่คณะผู้จัดทำไปทัศนศึกษาจังหวัดริมชายทะเลจังหวัดหนึ่ง ได้เห็นกรรมวิธีการบรรจุกรรเชียงปูออกจำหน่ายโดยบรรจุเรียงกรรเชียงปูอย่างสวยงามในถุง รวบปากถุงแล้วใช้ปากดูดอากาศออกจากถุง เพื่อให้กรรเชียงปูแนบติดกับถุงอย่างสวยงามและไม่หล่นมากองรวมกันบริเวณก้นถุงเมื่อหิ้ว บริเวณปากถุงจะมีน้ำลายของผู้บรรจุติดอยู่ ทำให้เป็นที่น่ารังเกียจไม่ถูกสุขลักษณะ เป็นทางหนึ่งที่จะแพร่เชื้อโรคจากผู้บรรจุไปสู่ผู้บริโภค คณะผู้จัดทำจึงคิดวิธีการนำอากาศออกจาถุงโดยไม่ใช้ปากดูดและผนึกปากถุงได้สะดวก รวดเร็ว สวยงาม โดยใช้เครื่องสูบอัด (COMPRESSOR) ของตู้เย็นที่ไม่ใช้แล้วมาเป็นเครื่องดูดอากาศ แล้วต่อสายยางออกจากเครื่องไปยังถุงซึ่งมีเครื่องจับปากถุงให้แนบสนิทกับท่อและอากาศถูกดูดออกตลอดเวลา หลังจากนั้นจะใช้เครื่องผนึกปากถุงแบบเส้นลวดนิโครม ซึ่งใช้ไฟขนาด 12 โวลต์ ทำให้ปากถุงบริเวณที่ได้รับความร้อนจากเส้นลวดนิโครมละลายติดกัน จากวิธีการดูดอากาศและปิดผนึกปากถุงด้วยเครื่องดูดอากาศ และปิดผนึกปากถุงผลิตภัณฑ์ด้วยระบบสุญญากาศทำให้บรรจุได้ รวดเร็ว เรียบร้อย สวยงาม ถูกสุขลักษณะ เป็นที่พึงพอใจของผู้ซื้อและผู้บริโภค