โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องมือตรวจสอบแอลกอฮอล์ภาคสนาม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิลาวัลย์ วิบูลย์จันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรพิมล บุญจร

  • วาสนา แสงสุริยะ

  • อรวรรณ เชิดเกียรติกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2538 6 (17) p69

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เครื่องตรวจสอบ

  • แอลกอฮอล์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันปัญหาผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ดื่มสุรามักจะทำให้ขาดสติสัมปชัญญะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางการจราจร เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุ คณะผู้จัดทำจึงนำเครื่องวัดความดันไอในบทเรียน ซึ่งอาศัยหลักการที่ว่า ความดันไอของของเหลวแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน โดยความดันไอของแอลกอฮอล์จะสูงกว่าความดันไอของน้ำ จึงนำไปตรวจสอบกับอากาศที่เป่าออกจากปอดทางปากของคนที่ดื่มสุราเปรียบเทียบกับคนปกติ พบว่ามีความแตกต่างของระดับความดันในสายยางในเครื่องวัดระดับความดันไออย่างชัดเจน คณะผู้จัดทำจึงได้สร้างเครื่องตรวจสอบแอลกอฮอล์ภาคสนามขึ้น โดยใช้ขวดน้ำเกลือขนาด 500 cm จำนวน 3 ขวดมาดัดแปลงเป็นอุปกรณ์ตรวจสอบแอลกอฮอล์โดยประกอบเป็นชุด สามารถนำไปตรวจสอบได้สะดวกและมีประสิทธิภาพดีพอสมควร