โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาฤทธิ์ของสาร Durantoside ที่มีต่อไมยราบยักษ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นารี ป้านภูมิ

  • บุษกร บุญส่ง

  • ลำเพย แก้วยา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิ่น ช่างทอง

  • พลวัฒน์ จันทะเดช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • Durantoside

  • สารเคมี

  • ไมยราบ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra L.)เป็นวัชพืชที่มีอัตรายร้ายแรง กำจัดได้ยากและแพร่กระจายพันธุ์เมล็ดรวดเร็ว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรม ทำลายทัศนียภาพ เป็นแหล่งการเจริญเติบโตของไมยราบยักษ์ได้โดยใช้สารธรรมชาติ ทำให้ลดปัญหาจากไมยราบยักษ์ด้วยวิธีการที่ปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ได้ทดลองสกัดสารจากเทียนหยด (Duranta repens L.)ส่วนใบและผลซึ่งมีสาร durantoside ด้วยเฮกเซน นำมาศึกษาฤทธิ์ที่มีต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นอ่อนหลังการงอกของไมยราบยักษ์ดียิ่งขึ้น และใช้วุ้นว่านห่างจระเข้ช่วยสารสกัดเทียนหยดเกาะติดเมล็ดไมยราบดียิ่งขึ้น ผลการทดลองพบว่า เมล็ดที่ผ่านการแช่ในสารสกัดเทียนหยดมีอัตราการงอกน้อยกว่าเมล็ดที่ผ่านการแช่น้ำกลั่นร้อยละ 20.0-53.4 โดยที่สารสกัดเทียนหยดจากผลแห้งมีฤทธิ์ยับยั้งการงอกของเมล็ดมากที่สุด คือร้อยละ 66.7 รองลงมา คือ ผลสด ใบแห้งและใบสดร้อยละ 53.3,36.7 และ33.3ตามลำดับสารสกัดเทียนหยดจากผลแห้ง 1 ส่วน ผสมน้ำกลั่น 3ส่วนเป็นอัตราส่วนน้อยที่สุดที่มีฤทธิ์ยับยั้งการงอกของเมล็ดได้มากกว่าร้อยละ 50 วุ้นว่านหางจระเข้ผสมกับสารสกัดเทียนหยดจากผลแห้งและน้ำกลั่น อัตราส่วน 5 : 1 : 3 มีฤทธิ์ยับยั้งการงอกมากที่สุดคือร้อยละ 71.1 ซึ่งมากกว่าการไม่ผสมวุ้นว่านหางจระเข้ ร้อยละ 8.9และชีวมวลของต้นอ่อนหลังการเพาะ 7 วันเพิ่มขึ้นน้อยที่สุด คือร้อยละ6.5 ซึ่งน้อยกว่าการไม่ผสมวุ้นว่านหางจระเข้ร้อยละ 13.5 แสดงว่าสารสกัดเทียนจากผลแห้งสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของต้นอ่อนไมยราบยักษ์ได้ จากผลการทดลองครั้งนี้เป็นแนวทางการใช้สารธรรมชาติควบคุมวัชพืชต่อไป