โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาวิธีเพิ่มอัตราการงอกของมะแว้งเครือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัยยา คำภีระ

  • ปัญจรัตน์ รุ่งเรือง

  • วันวิภา อนิกร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืช การขยายพันธุ์

  • พืชเศรษฐกิจ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มะแว้งเครือ เป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกเป็นผักและสมุนไพร การเพาะเมล็ดตามปกติมีอัตราการงอกต่ำไม่เกินร้อยละ 10 ทั้ง ๆ ที่ผลมีเมล็ดมากและออกดอกออกผลตลอดปี ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน และเสียเวลาในการขยายพันธุ์ จึงทดลองหาวิธีการต่าง ๆ ที่ทำให้เมล็ดมีอัตราการงอกสูงขึ้น โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 6 ขั้นตอน คือ การศึกษาสภาพภายนอกของเมล็ด การศึกษาผลของความชื้นของวัสดุเพาะที่มีต่อการงอก การศึกษาผลของอุณหภูมิของวัสดุเพาะที่มีต่อการงอก การศึกษาผลของกรดบางชนิดที่มีต่อการงอก การศึกษาผลของเบสบางชนิดที่มีต่อการงอก การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมที่ทำให้อัตราการงอกของเมล็ดมะแว้งเครือสูงที่สุด ผลการทดลองพบว่า การแช่เมล็ดในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 5 หยด ผสมน้ำ 10 มิลลิลิตร นาน 115 นาที ควบคุมความชื้นของวัสดุเพาะให้มีค่าเท่ากับร้อยละ 90 และอุณหภูมิของวัสดุเพาะมีค่าเท่ากับ 39 องศาเซลเซียส เมื่อการเพาะครบ 21 วัน เมล็ดงอกร้อยละ 91 ส่วนการเพาะเมล็ดโดยทั่วไป (แช่เมล็ดในน้ำ 12 ชั่วโมงก่อนเพาะ) เมล็ดงอกร้อยละ 9