โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูถั่วฝักยาวของสารสกัดจากเมล็ดสะเดาผสมกับ CH3 OH ที่มีความเข้มข้นต่างๆ กันในสภาพแปลงทดลอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณาขวัญ กรมยินดี

  • สุปรานี พาณิชปฐมพงศ์

  • สุริชา บุนนาค

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วินัย ผลทวีนุกูล

  • ศรีผกา เจริญยศ

  • สุรชัย ฟักนวม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย วิทยาศาสตร์เกษตร ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2537 5 (14) p68

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สะเดา พืช

  • แมลงศัตรูพืช

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การใช้เมล็ดสะเดาในการป้องกันแมลงที่เป็นศัตรูพืชทั่วๆ ไป เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้บริโภคและผู้ใช้ และเพื่อศึกษาว่าสารจากเมล็ดสะเดาสามารถป้องกันแมลง จึงทดลองใช้เมล็ดสะเดาที่ป่นละเอียดผสมกับเมทิลแอลกอฮอล์ในอัตราส่วนดังนี้ อัตราส่วนที่ 1 เมทิลแอลกอฮอล์ 30 / 400 ลบ.ซม. ต่อเมล็ดสะเดา 200 กรัม อัตราส่วนที่ 3 เมทิลแอลกอฮอล์ 80 / 400 ลบ.ซม. ต่อเมล็ดสะเดา 200 กรัม นำส่วนผสมในอัตราส่วนดังกล่าวนี้ไปฉีดพ่นที่ต้นถั่วที่กำลังมีดอก สังเกตบันทึกการทดลองพบว่าอัตราส่วนที่ 3 จะมีความเข้มข้นที่เหมาะสมจะทำลายศัตรูของพืชได้ผลดีที่สุด