โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการสร้างพลังงานไฟฟ้าจากความร้อนทิ้งโดยใช้แผ่นเทอร์โมอิเล็กทริก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นวัจ นิไทรโยค

  • สุณัฐชา สายยืด

  • เกียรติรัตน์ แสงคงทรัพย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ความร้อน

  • พลังงานไฟฟ้า

  • แผ่นเทอร์โมอิเล็ดทริก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้เล็งเห็นประโยชน์ของการนำพลังงานความร้อนเหลือทิ้ง มาผันกลับเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้แผ่นเทอร์โมอิเล็กทริกเป็นวงจรแบบอนุกรม พลังงานไฟฟ้าจะเกิดขึ้นเมื่อป้อนพลังงานความร้อนเข้าที่ด้านหนึ่งของเทอร์โมอิเล็กทริก พลังงานไฟฟ้าจากเทอร์โมอิเล็กทริกจะไหลไปยังวงจรรักษาระดับแรงดัน เพื่อไม่ให้แรงดันตกลง แล้วจะไหลต่อไปที่วงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์เพื่อยกระดับแรงดันให้เพิ่มขึ้น จากการศึกษาข้อมูลและออกแบบสร้างวงจรพบว่า พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริกจะต้องมีแรงดันประมาณ 17 – 18