โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาสารที่ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตเจนในต้นรากสามสิบที่มีผลต่อไก้แจ้ตัวผู้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธัชพล บูลย์ประชุม

  • ประสพโชค พรมมา

  • วัลลภา อินยส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม. ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ต้นรากสามสิบ

  • ฮอร์โมนเอสโตเจน

  • ไก่แจ้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาสารที่ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตเจนในต้นรากสามสิบ ที่มีผลต่อไก่แจ้ตัวผู้ โดยการศึกษาจะแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้ ตอนที่ 1 ศึกษาปริมาณของรากสามสิบที่ผสมในอัตราส่วน 10 : 4 ทำให้ไก่แจ้เพศผู้มีการเปลี่ยนแปลงจากชุดควบคุมมากที่สุดและมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตัวมากที่สุดด้วย ตอนที่ 2 ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะภายนอกของไก่แจ้เพศผู้ที่ได้รับสารออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนโตรเจนในต้นรากสามสิบกับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่อยู่ในกวาวเครือขาวพบว่าอาหารที่ผสมรากสามสิบและผสมกวาวเครือขาวนั้นทำให้ไก่แจ้เพศผู้มีการเปลี่ยนแปลงจากชุดควบคุมในลักษณะเดียวกัน ตอนที่ 3 ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะภายนอกของไก่แจ้เพศผู้ที่ได้รับสาร ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตเจนในต้นรากสามสิบแบบแห้งและแบบสด พบว่าอาหารที่ผสมรากสามสิบและผสมรากสามสิบแบบแห้งนั้นทำให้ไก่แจ้เพศผู้มีการเปลี่ยนแปลงจากชุดควบคุมในลักษณะเดียวกัน ตอนที่ 4 เพื่อศึกษาลักษณะอัณฑะของไก่ที่ได้รับ ฮอร์โมนจากต้นรากสามสิบเปรียบเทียบกับไก่กวาวเครือขาว พบว่าไก่ได้รับอาหารที่ผสมรากสามสิบนั้นจะมีขนาดอัณฑะเล็กกว่าไก่ที่ไม่ได้รับรากสามสิบ ดังนั้นสารที่ออกฤทธิ์คล้าย ฮอร์โมนเอสโตเจนในต้นรากสามสิบสามารถ ทำให้ขนาดอัณฑะของไก่แจ้เพศผู้เล็กลงได้