โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องฟิล์มเพคตินจากเปลือขาวทุเรียนรักษาบาดแผล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มานามิ โมริชิตะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพระหฤทัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ฟิล์มเพคติน

  • เปลือกทุเรียนการสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจากเปลือกขาวของทุเรียนพันธ์ก้านยาว ชะนี และหมอนทอง โดยศึกษาความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริค, อุณหภูมิ, คววามเข้มข้นของโซเดียมเฮกซะเมตาฟอสเฟต(SHMP) และเวลาที่เหมาะสมในการสกัดและศึกษาปริมาณเมทอกซิลในเพคตินที่สกัดได้จากทุเรียนแต่ละชนิด พบว่าเปลือกทุเรียนหมอนทองให้ปริมาณเพคตินมากที่สุดโดยใช้กรดไฮโดรคลอริค 0.075 M ร่วมกับสารโซเดียมเฮกซะเมตาฟอสเฟต ที่ความเข้มข้น 8% ที่อุณหภูมิ 98 ºc