โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากสมุนไพรที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus niger ในหอมแดง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฬาลักษณ์ รุณผาบ

  • ธนายุต อุ้ยเมฆากุล

  • วรรษชล กันทะวิโร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิชิต คำบุรี

  • วิสารดา ฉิมน้อย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจักรคำคณาทร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สมุนไพรสารสกัด

  • เชื้อราการยับยั้ง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาเปรียบเทียบการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราชนิด Aspergillus niger ที่เจริญบนหัวหอมแดง ( Allium ascalonicum ) โดยใช้สารสกัดจากสมุนไพร เหง้าของขมิ้นชัน ( Curcuma longa L. ) ใบสะเดา ( Azadirachta indica ) และหัวว่านน้ำ ( Acorus calamus L.) โดยใช้แอลกอฮอล์ 95% ให้ความเข้มข้นของสารสกัด 100 mol/dm3 ใช้ DMSO เป็นตัวทำละลาย นำไปทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราด้วย โดยนำแผ่นกระดาษกรองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 mm จุ่มสารสกัดสมุนไพร แล้วนำไปวางบนจานเพาะเลี้ยงเชื้อรา Aspergillus niger ( Disc agar diffusion method ) เปรียบเทียบกับชุดควบคุม คือ สารกำจัดเชื้อรา MANCOZEB นิวเทน เอ็ม 80 แล้วสังเกต บริเวณใส ( clear zone ) พบว่ากระดาษกรองที่ชุบสารสกัดจากเหง้าของขมิ้นชัน มีผลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Aspergillus niger ส่วนสารสกัดจากใบสะเดาและหัวว่านน้ำไม่มีผลในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา