โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องปอกเยื่อหุ้มถั่วลิสง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรัชญา อดุลยศักดิ์

  • ปิยธิดา แก้วประดิษฐ์

  • สุชญา ปาจรียพันธุ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องปอกถั่วลิสง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มีวัตถุประสงค์เพื่อหาวัสดุที่ดีที่สุด ที่จะนำมาใช้เป็นวัสดุขัดสีเยื่อหุ้มถั่วลิสงให้หลุดออก และเพื่อทำเครื่องปอกเยื่อหุ้นถั่วลิสง มาใช้ทดแทนการปอกเยื่อหุ้นถั่วลิสงด้วยมือ จัดทำแบบจำลอง คือ นำกระป๋องขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันมาซ้อนกัน ติดด้ามจับสำหรับใช้มือหมุนไว้ที่กระป๋องใบเล็ก ใส่ถั่วลิสงไว้ที่ช่องว่างระหว่างกระป๋อง 2 ใบ แล้วหมุน สำหรับหาวัสดุที่ดีที่สุด ที่จะนำมาใช้เป็นวัสดุขัดสี จากการดำเนินงานพบว่าจากถั่วลิสงทั้งหมด 80 เมล็ด เมื่อใช้ผ้าขนหนูเนื้อหยาบเป็นวัสดุขัดสี จะเหลือถั่วลิสงที่ยังมีเยื่อหุ้นติดอยู่ จึงได้มีการนำตีนตุ๊กแกมาใช้เป็นวัสดุขัดสี ในการประดิษฐ์ตัวงานจริงที่เป็นแบบใช้มอเตอร์ในการหมุนแทนมือ เมื่อประดิษฐ์แล้วลองทำมาทดสอบใช้ พบว่า เครื่องปอกเยื่อหุ้มถั่วลิสง สามารถนำมาใช้ทดแทนการปอกเยื่อหุ้นถั่วลิสงด้วยมือได้