โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องช่วงเวลาการให้อาหารและชนิดอาหารต่อการเจริญเติบโตของหอยหวาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.สุชน ตันติโสภณวนิช

  • ด.ญ.ชุติกาญจน์ พิทักษ์สาลี

  • ด.ญ.พจน์ลดา คำพิพิจน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทสาขาวิทย์ชีวภาพภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานเพื่อศึกษาผลของช่วงเวลาการให้อาหารและชนิดอาหารที่มีต่อการเจริญเติบโตของหอยหวาน แบ่งการทดลองเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ศึกษาช่วงเวลาให้อาหารต่อการเจริญเติบโต ตอนที่ 2 ศึกษาชนิดอาหารต่อการเจริญเติบโต โดยทำการทดลองด้วยกัน 3 ชุดการทดลองเพื่อเปรียบเทียบและดูความแตกต่าง