โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเซลล์สุริยะจากสารสีของพืชที่มีสีเข้ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิระพงษ์ สวัสดี

  • ธนิน ศรีรื่น

  • นฤชล นิ่มชัยสกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์กายภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืชสารสี

  • เซลล์สุริยะ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดหมายตอนที่ 1 เพื่อศึกษาว่าสารสีจากพืชชนิดใดที่นำมาย้อมเซลล์สุริยะแล้วทำให้ได้ความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้ามากที่สุด ตอนที่ 2 ศึกษาต่อว่าสารสีจากพืชทั้ง 3 ชนิดจะนำมาผสมกันรูปแบบใดที่นำมาย้อมเซลล์สุริยะแล้วทำให้ได้ความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้ามากที่สุด ตอนที่ 3 ศึกษาต่อว่าสารผสมของพืชทั้ง 3 ชนิด ที่ผสมในอัตราส่วนเท่าใด จะทำให้เซลล์สุริยะความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้ามากที่สุด