โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาสิ่งเร้าที่มีผลต่อสีสันและขนาดของปลาหางนกยูง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นัชชญา ตื้อยศ

  • พงษ์อำมาตย์ แขนงแก้ว

  • อภิสรา สงห์ชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เกิดจากความต้องการเลี้ยงปลาหางนกยูงให้ได้ปลาที่มีลักษณะแข็งแรง โตเร็ว สีสันสวยงาม ประกอบกับความสงสัยว่าสิ่งเร้าภายนอกจะมีผลต่อพฤติกรรม อัตราการเจริญเติบโต และสีสันของปลาหางนกยูง จึงทำให้มีการจัดทำโครงงานนี้ขึ้นเพื่อ 1.เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของปลางหางนกยูง 2. ศึกษาเปรียบเทียบสีสันและพฤติกรรมของปลาหางนกยูง ผลการทดลองพบว่า ปลาหางนกยูงที่เลี้ยงในตู้ปลาที่ติดลำโพงและเปิดดนตรีขณะให้อาหารปลาหางนกยูง ทำให้ปลากินอาหารหมดเร็ว และมีอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว