โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารและปัจจัยที่มีผลต่อวุ้นจากใบกรุงเขมา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิตทิวา เพ็งงาน

  • เอกพล กตัญญู

  • โกศล คำนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • วุ้น

  • ใบกรุงเขมา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเกี่ยวกับการศึกษาลักษณะของใบกรุงเขมา พบว่า ใบมีสีเขียวเข้ม มีขนขึ้นถี่ทั่วไป ใบหนาและมีความชื้นสูง เมื่อขยี้ด้วยมือ มีความหนืดและเหนียวมาก ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของวุ้นที่สกัดจากใบกรุงเขมาคือ อุณหภูมิและปริมาณของสารสกัด ซึ่งปัจจัยทั้ง 2 จะแปรผกผันกับคุณภาพของวุ้น จากผลการทดลอง Chromatogram โดยวิธี TLC เมื่อใช้ Developing คือ CH2Cl2 MeoH H2O อัตราส่วน 2 : 3 : 1 ปรากฏว่า ค่าเฉลี่ย ค่า Rf ของสารวุ้นจากใบกรุงเขมาใกล้เคียงกับสารเพคติน จากนั้นได้ทำการทดลองหาปริมาณและประเภทของสารเพคติน และจากการนำสารเพคตินที่ผลิตได้เป็นผลิตภัณฑ์แยมและทำการทดสอบทางประสาทสัมผัสในด้านความหนืดและความคงตัว เพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนในการผลิตและการนำเข้าสารเพคตินจากต่างประเทศได้