โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการกำจัดคราบน้ำมันด้วยผักตบชวาแห้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รุ่งอรุณ อินใจ

  • ศราวุฒิ หม่องมาลี

  • เนตรนารี ธรรมวรรณา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจอมทอง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • คราบน้ำมัน การกำจัดของเสีย

  • ผักตบชวา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาคุณสมบัติในการดูดซับน้ำมันของผักตบชวา พบว่าผักตบชวาแห้งมีประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันดีกว่าผักตบชวาสด และสามารถดูดซับน้ำมันเครื่องยนต์ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วได้ดีที่สุด รองลงมาคือ น้ำมันสัตว์ และน้ำมันพืช ตามลำดับ จากนั้นนำผักตบชวาที่ซับน้ำมันทั้ง 3 ชนิด ไปตากจนแห้งสนิทนำมาเผาเพื่อตรวจสอบค่าปริมาณความร้อน พบว่าผักตบชวาที่ซับน้ำมันเครื่องติดไฟดีที่สุด จึงนำผักตบชวาที่ซับน้ำมันเครื่องไปทำเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งโดยสับให้ละเอียด ตากให้แห้ง ผสมแกลบ ขี้เลื่อย ถ่านป่น และชันที่ผสมกับน้ำมันดีเซลเพื่อให้เป็นชนวนในการติดไฟ อัดเป็นแท่ง ได้เชื้อเพลิงอัดที่ติดไฟได้ดีและให้ปริมาณความร้อนสูงกว่าไม้สน(เกี๊ยะ) และถ่าน