โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องระบบเปิด-ปิดน้ำด้วยแรงดันน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ลักขณา สติมั่น

  • วิภาวี เครือคำ

  • เมวดี หมั่นหินลาด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชวนพิศ เพชรนนท์

  • สุวิทย์ จูมจนะ

  • เสกสรร แก้ววงษ์ศา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประดิษฐ์เครื่องมือช่วยในการรดน้ำพืชที่ใช้ในการเกษตร คือ เครื่องเปิด-ปิดน้ำด้วยแรงดันน้ำ โดยเครื่องนี้มีลักษณะเป็นคานแนวดิ่ง ใช้ท่อพีวีซี ขนาด ½ นิ้ว ท่อพีวีซี ขนาด ¾ นิ้ว ประตูน้ำ ลายยาง ปอกรัด เหล็กถ่วงน้ำหนัก และดินน้ำมัน ประกอบเข้าเป็นตัวเครื่อง แล้วนำมาต่อเข้ากับสายยางน้ำประปา และการใช้เครื่องมือนี้ต้องใช้น้ำประปาที่มีแรงดันน้ำมาก เมื่อทดลองเปิดน้ำประปาแล้ว น้ำก็จะไหลเข้าไปตามท่อพีวีซี เข้าไปสู่สายยางเหล็ก และจะไหลเข้าไปสู่คาน ใช้เวลา 1.14 นาที เวลาที่น้ำเข้าไปนั้นเป็นการเปิดของระบบน้ำ และเวลาที่น้ำไหลออกจากท่อทีเป็นคานนั้น ใช้เวลา 1.26 นาที เวลาที่น้ำไหลออกจากท่อคือเวลาที่ระบบน้ำปิด