โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกัดหยาบจากส่วนต่าง ๆ ของผักช้าเลือดในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐวัฒน์ ธนัชพงศ์จิระ

  • ปราณสาย ชีวะคำนวณ

  • สิทธิภรณ์ ราชบุรมย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • น้ำทิพย์ ศรีแก้ว

  • สุรศักดิ์ บุญธิมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผักช้าเลือดสารสกัด

  • แบคทีเรียกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากส่วนต่าง ๆ ของผักช้าเลือด (ดอก,ยอด,ใบ) ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย โดยใช้เอทานอลเป็นตัวทำละลาย โดยให้สารสกัดหยาบมีความเข้มข้น ทำการทดลองด้วยวิธีการ Disc Diffusion Method พบว่า สารสกัดหยาบจากส่วนต่าง ๆ ของผักช้าเลือดสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อได้