โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาผลของสารสกัดจากพืชที่มีต่อการแข็งตัวของเลือด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สิริลักษณ์ หิรัญวงศ์

  • อภิญญา แดงเนียม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดัดดรุณี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาผลของสารสกัดจากพืชที่มีต่อการแข็งตัวของเลือด เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาและพัฒนาสารห้ามเลือดจากสารธรรมชาติ โดยแบ่งออกเป็น 4 การทดลอง ดังนี้ การทดลองที่ 1 เปรียบเทียบผลของสารสกัดจากใบพืชที่มีต่อการแข็งตัวของเลือด โดยทดลองใช้สารสกัดจากใบพืช จำนวน 15 ชนิด ได้แก่ ขัดมอญ ขี้เหล็ก แคบ้าน นนทรีป่า บัวบก ประดู่ ฝรั่ง มะรุม มะยม มะขามป้อม ลูกใต้ใบ สะเดา สาบเสือ หนุมานนั่งแท่น และหว้า สกัดด้วยน้ำกลั่น อัตราส่วน 1:5 (w/v) ทำให้เลือดกระต่ายในหลอดทดลองแข็งตัวที่อุณหภูมิห้อง ภายในระยะเวลา 20 นาที ซึ่งค่า PH ของน้ำสกัดมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 6.24-7.18 การทดลองที่ 2 เปรียบเทียบผลของสารสกัดจากใบพืชที่สกัดด้วยอัตราส่วนต่างๆ ที่มีต่อการแข็งตัวของเลือด โดยใช้สารสกัดจากใบแคบ้าน ใบสาบเสือ และใบมะรุม ที่สกัดด้วยน้ำกลั่นในอัตราส่วน 1:1 พบว่า สารสกัดจากใบแคบ้านทำให้เลือดแข็งตัวโดยใช้เวลาน้อยที่สุดและการสกัดด้วยอัตราส่วน 1:5 และ 1:10 ทำให้เลือดมีระยะเวลาการแข็งตัวมากขึ้น การทดลองที่ 3 เปรียบเทียบผลของสารสกัดจากพืชที่สกัดด้วยวิธีต่างๆ ที่มีต่อการแข็งตัวของเลือด โดยใช้สารสกัดจากพืชด้วยวิธีต้ม พบว่า สารสกัดแห้งจากเปลือกลำต้นแคบ้านทำให้เลือดกระต่าง ณ อุณหภูมิห้องใช้เวลาเฉลี่ยน้อยที่สุด การทดลองที่ 4 ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชที่มีต่อการแข็งตัวของเลือด พบว่า สารสกัดแห้งจากเปลือกลำต้นแคบ้านด้วยวิธีต้มทำให้เลือดที่แผลบริเวณหางหนูขาวทดลองแข็งตัวโดยใช้เวลาน้อยกว่าปกติสารสกัดแห้งจากเปลือกลำต้นแคบ้าน