โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาการเพิ่มคุณภาพผลมังคุดเพื่อการส่งออก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันจิรา ประภากร

  • มณฑล พรดวงประทีป

  • อรฤทัย พรหมสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิต พรหมสงค์

  • ภิเษก เจนการ

  • มณฑล มณีพงษ์

  • วรรณี หิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มังคุด

  • เปลือกหอย การนำกลับมาใช้ใหม่

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการนำวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ควบคู่กับปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิตมังคุดคุณภาพ โดยการทดลองที่ 1 ศึกษาปริมาณฟอสเฟตที่ได้จากเปลือกหอยแครง เปลือกหอยชักตีนและเปลือกหอยหวาน ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มที่เผาและกลุ่มที่ไม่ผ่านการเผา ทดสอบกับสารละลาย ซิลเวอร์ไนเตรท พบว่าหอยแครงเผามีปริมาณฟอสเฟตสูงสุด รองลงมาคือเปลือกหอยแครงที่ไม่ผ่านการเผา และเปลือกหอยชักตีนเผา ตามลำดับ นำผลที่ได้มาทดสอบคุณสมบัติในการปรับสภาพ pH ของดินให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นมังคุด ผลการทดลองที่ 2 พบว่าเมื่อใช้เปลือกหอยแครงเผาควบคู่กับปุ๋ยเคมีสามารถปรับค่า pH ให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นมังคุดได้ ผลการทดลองที่ 3 พบว่าเปลือกหอยแครงสามารถดูดซับน้ำได้ถึง 78 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีผลต่อภาวะการออกดอกของต้นมังคุดดีกว่าการใช้ซิลิกาซึ่งสามารถดูดซับน้ำได้เพียง 62.5 เปอร์เซ็นต์ และการทดลองที่ 4 พบว่าฟอสเฟตที่ได้จากเปลือกหอยแครงเผาเมื่อนำมาใช้ควบคู่กับปุ๋ยเคมีในอัตราส่วน 3:2 มีผลต่อการเพิ่มขนาดและคุณภาพของผลมังคุด ผลผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสินค้าส่งออก โดยต้นทุนการผลิตต่ำลงและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม