โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแยกเงินออกจากน้ำยาล้างฟิล์มโดยวิธีอิเล็กโทรไลต์แบบประยุกต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นันทรัตน์ บุญช่วย

  • สุธิดาวดี มณีพงศ์

  • อิศรา จันทร์คล้าย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์เพื่อลดมลพิษของสารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสกัดสารเคมีออกจากสิ่งแวดล้อมและนำสารเคมีที่สกัดได้จากสิ่งแวดล้อมกลับมาใช้ประโยชน์อีก เมื่อศึกษาหาความเหมาะสมของพื้นที่แผ่นสแตนเลส พบว่า ขึ้นอยู่กับขนาดของแท่งคาร์บอน กระแสไฟฟ้า ปริมาณน้ำยาล้างฟิล์มและความเร็วของการไหลเวียนของสารละลาย โดยอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดในการแยกเงินออกจากน้ำยาล้างฟิล์มใช้แล้ว คือ น้ำ 1 ลิตร ต่อน้ำยาล้างฟิล์มใช้แล้ว 1.25 ลิตร และเวลาที่เหมาะสมในการแยกเงินออกจากน้ำยาในการทดลองแบบปกติ คือ 3 ชั่วโมง ส่วนแบบประยุกต์ใช้เวลา 24 ชั่วโมง