โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องประสิทธิภาพของสมุนไพรไทยในการกำจัดลูกน้ำยุง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐิตินันท์ พิมพ์จั่น

  • วีรศักดิ์ เทียนทอง

  • อานนท์ ชาวสามนาค

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคกลาง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ลูกน้ำ ยุง

  • สมุนไพร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของทรายอะเบทกับสมุนไพรไทยในการกำจัดลูกน้ำยุง โดยใช้สารละลายที่สกัดจากสมุนไพรสดดังนี้ เปลือกส้ม ตะไคร้ ผิวมะกรูด ใบกระเพรา โดยใช้สารสกัดจากสมุนไพรในอัตราส่วนต่างๆ และทรายอะเบท ใส่ลงในบีกเกอร์ซึ่งมีลูกน้ำอยู่ จากการทดลองพบว่า ทรายอะเบท มีประสิทธิภาพในการกำจัดลูกน้ำยุงได้ดีที่สุด สมุนไพรสดไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน และทรายอะเบททำจากสารเคมีราคาแพง และหาซื้อได้ยาก จึงนำสมุนไพรดังกล่าวมาบดแห้งเพื่อยืดระยะเวลาการเก็บ และทำการทดลองโดยใช้สมุนไพรในอัตราส่วนต่างๆ จากการทดลองพบว่า สมุนไพรที่ใช้สามารถทำให้ลูกน้ำตายหมดได้ใน 1 วัน ซึ่งสามารถใช้สมุนไพรบดแห้งนี้แทนทรายอะเบทได้