โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาสิ่งแวดล้อมที่มีผบต่อการเจริญเติบโตของปลาดุกอุยระยะก่อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประมุข ตะเคียนคาม

  • พิสุทธิ์ สังข์แป้น

  • ศรัณญู พึ่งฉิม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฉวีวรรณ ตาบทิบวรรณ

  • สาริณี วังธนรุ่งโรจน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 กำหนดหัวข้อ ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปลา ปลาดุก

  • เกษตรกรรม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีเพิ่มผลผลิตในการเลี้ยงปลาดุก อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ ตู้ปลา อุปกรณ์ที่ใช้เป็นแหล่งหลบซ่อนของปลา โดยใช้กระถางดินเผา กระชอนช้อนตา ไม้ พันธุ์ไม้น้ำ บรรทัดวัดความยาว เครื่องให้อากาศภายในตู้ปลา ปลาที่ใช้คือ ลูกปลาดุก วิธีการทดลองโดยทำการเปรียบเทียบสภาวะแวดล้อมในการเลี้ยงปลาดุก เป็น 2 สภาวะคือ สภาวะที่ 1 เลี้ยงในตู้ปลาที่มีอุปกรณ์หลบซ่อนและมีแสงน้อยกว่าปกติ อีกชุดหนึ่งเลี้ยงปลาในสภาวะที่ไม่มีอุปกรณ์หลบซ่อน และมีแสงตามปกติ ทำการเลี้ยงนานเป็นเวลา 2 สัปดาห์ จากนั้นจึงมาวัดความยาวของตัวปลา เพื่อทำการเปรียบเทียบผล ผลการทดลองพบว่า การเลี้ยงปลาดุกในสภาวะที่มีอุปกรณ์หลบซ่อน และมีแสงสว่างน้อยจะทำให้ปลาเจริญเติบโตได้ดีกว่าชุดที่ไม่มีแหล่งหลบซ่อนและมีแสงสว่างปกติ และปลาก็จะกินอาหารได้ดีกว่าด้วย