โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเปลือกมังคุดกับการดูดซับสารตะกั่ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันทร์เพ็ญ นพเก้า

  • ชานนท์ มากสิน

  • สมฤทัย ทองเจิม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนินทร์ ตันพิพัฒน์

  • ผจญ ทองภิญโญชัย

  • วรรณา หมุนขำ

  • ศรันยา ณ ตะกั่วทุ่ง

  • สมจิต หมุนขำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ตะกั่ว

  • มังคุด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเปลือกมังคุดกับการดูดซับสารตะกั่ว พบว่าปฏิกิริยาระหว่างสารละลายเลด(ll)ไนเตรดกับสารละลายโปแตสเซียม ไอโอไดด์ เกิดตะกอนสีเหลืองที่ความเข้มข้น 0.500 mo1/1, 0.250 mo1/1, 0.125 mo1/1และ0.002 mo1/1 และน้ำสกัดจากเปลือกมังคุดสามารถดูดซับสารตะกั่วจากสารละลายเลด ()ไนเตรดที่ได้ความเข้มข้น 0.008 mo1/1, 0.004 mo1/1 และ0.002 mo1/1 ในอัตราส่วนระหว่างสารละลายต่อน้ำสกัดจากเปลือกมังคุดเป็น 10 : 2, 10 : 8 และ10 : 12 โดยปริมาณที่ความเข้มข้น0.002 mo1/1, 0.004 mo1/1 และ0.008 mo1/1 ในระยะเวลา 15 นาที ส่วนการแปรรูปเปลือกมังคุดไปใช้ในการดูดซับสารตะกั่วให้นำมาทำเป็นผงแห้งจะเหมาะที่สุด