โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการผลิตเอทานอลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวดี แซ่ตัน

  • สุวรรณรัตน์ ทองกุล

  • เฉลิมขวัญ สมใจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนินทร์ ตันพิพัฒน์

  • ผจญ ทองภิญโญชัย

  • วรรณา หมุนขำ

  • ศรันยา ณ ตะกั่วทุ่ง

  • สมจิต หมุนขำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การนำกลับมาใช้ใหม่

  • แอลกอฮอล์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการผลิตเอทานอลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 5 ชนิด คือ เมล็ดจำปาดะ เปลือกจำปาดะ และน้ำมะพร้าว จากการศึกษาปริมาณแป้งและน้ำตาลโดยใช้สารละลายไอโอดีนและสารละลายเบเนดิกซ์เป็นตัวทดสอบและใช้เครื่องวัดความหวานของน้ำตาล จากการทดสอบพบว่าเปลือกจำปาดะและน้ำมะพร้าวไม่มีแป้งแต่มีปริมาณน้ำตาล 4 Brix เท่ากัน ส่วนเมล็ดจำปาดะมีแป้งใกล้เคียงกับน้ำแป้งสุก 1 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณน้ำตาล 2 Brix จากการทดลองในตอนที่ 2 พบว่าความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริกที่สามารถย่อยแป้งในเมล็ดจำปาดะให้เป็นน้ำตาลโดยการต้มได้มากที่สุด คือ 4 โมลต่อลิตร ใช้เวลาต้ม 30 นาที แล้วใช้ยีสต์เป็นตัวหมักแอลกอฮอล์ โดยใช้อัตรายีสต์ 1 กรัมต่อวัตถุดิบ 150 มิลลิลิตร ใช้เวลาหมัก 48 ชั่วโมง โดยสามารถหมักแอลกอฮอล์จากน้ำมะพร้าว เมล็ดจำปาดะ และเปลือกจำปาดะได้ 16 14 และ 10 มิลลิลิตร ต่อวัตถุดิบ 1 กิโลกรัม ตามลำดับ ผลการแปรรูปแอลกอฮอล์ที่กลั่นได้เป็นแอลกอฮอล์แข็ง พบว่าสามารถจุดไฟได้ดีมีเขม่าควันเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น และไม่มีสะเก็ดไฟขณะลุกไหม้ ติดไฟได้นาน 10 นาที และให้ปริมาณความร้อนเฉลี่ย 909.89 แคลอรี่ต่อกรัม