โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพืชสมุนไพรช่วยลดปริมาณน้ำตาลกลูโคส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนิฎฐา ลาภาพงศ์

  • ประไพพิศ ถาวรศรี

  • วรกัญ รัตนพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำตาลกลูโคส

  • สมุนไพร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาข้อมูลสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกันมาก และหลายคนรักษาด้วยวิธีการกินยาสมุนไพรต่าง ๆ ตามผู้แนะนำ ผู้จัดทำจึงได้มีความสนใจเกี่ยวกับการศึกษาพืชสมุนไพรในท้องถิ่นชนิดต่าง ๆ เพื่อศึกษาว่า พืชชนิดใดบ้างสามารถลดปริมาณน้ำตาลกลูโคสได้ โดยทำการศึกษาจากพืชจำนวน 45 ชนิด พบว่า พืชที่สามารถลดปริมาณน้ำตาลกลูโคสได้สูงสุดคือ สมุนไพรชิงช้าชาลี โดยลดปริมาณน้ำตาลได้ถึง 80 % ส่วนกระเทียม กลับเป็นสมุนไพรที่เพิ่มปริมาณน้ำตาลมากขึ้น จากการศึกษาส่วนต่าง ๆ ของสมุนไพรคือส่วนเถา และใบพบว่าลดปริมาณน้ำตาลได้เท่ากัน วิธีการสกัดสามารถสกัดได้ทั้งคั้นสดและการต้มโดยตากแห้งจะให้ประสิทธิภาพในการลดน้ำตาลได้น้อยกว่าการใช้สด เมื่อมีการเพิ่มความเข้มข้นของสารสกัดจากใบชิงช้าชาลี มีผลทำให้ลดปริมารณน้ำตาลเพิ่มสูงขึ้นด้วย โดยได้ศึกษาพบว่าสารสกัดจากใบชิงช้าชาลีเมื่อแช่เก็บไว้ในตู้เย็น 5 วัน ยังคงประสิทธิภาพในการลดน้ำตาลได้ แต่น้อยกว่าการสกัดสด โดยคิดเป็นเปอร์เซนต์ได้ จากเดิม 80 % ลดลงเหลือ 60 %