โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องบำบัดน้ำเสียระบบเติมออกซิเจนในอากาศอาศัยแหล่งพลังงานจากโซลาร์เซลล์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.นัฐวัฒน์ แผลงศร

  • ด.ช.เนติพงศ์ เวียนระวัง

  • ด.ญ.นวพรรณ ประชัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำเสียเครื่องบำบัด

  • พลังงาน

  • ออกซิเจน

  • โซลาร์เซลล์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คิดหาวิธีการเพิ่มออกซิเจนให้แก่น้ำโดยที่จะปรับสภาพน้ำไปพร้อมกับการเติมออกซิเจนโดยนำหลักการตกของน้ำมาใช้ในการเติมออกซิเจนและนำไปใช้ได้หลายทาง เพื่อประดิษฐ์ถังดักจับไขมันจากน้ำทิ้งในครัวเรือน เพื่อประดิษฐ์ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยระบบเติมออกซิเจนในอากาศ และเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของถังดักจับไขมันที่ทำงานร่วมกับเครื่องบำบัดน้ำเสียระบบเติมออกซิเจนในอากาศ โดยออกแบบการประดิษฐ์และทดลองเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ออกแบบถังดักจับไขมันจากน้ำทิ้งในครัวเรือน ตอนที่ 2 การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียด้วยระบบเติมออกวิเจนในอากาศ ตอนที่ 3 การทดสอบประสิทธิภาพของถังดักจับไขมันที่ทำงานร่วมกับเครื่องบำบัดน้ำเสียระบบเติมออกวิเจนในอากาศ