โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องสูบน้ำ Double Turbo Episode I

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นัทธมน สุริยสมบูรณ์

  • ปนิกกา สุมะโท

  • พิชิต ทองศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องสูบน้ำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมต่อการสูบน้ำของกระบอกสูบน้ำแบบสองจังหวะ โดยมีต้นกำลังมาจากเครื่องออกกำลังกาย เป็นโครงงานที่พัฒนามาจากแนวคิดเรื่องพลังงานทดแทนที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนและรักษาสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน กระบอกสูบทำมาจากท่อพีวีซี มีการอัดและสูบ 2 จังหวะ มี 2 กระบอกสูบ นำชุดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเปรียบเทียบการประหยัดค่าไฟฟ้ากับเครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชักที่มีท่อสูบน้ำขนาด 1.5 นิ้ว ใช้ไดมาโมพลังงานไฟฟ้า 2288 วัตต์ คิดค่าไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านที่อยู่อาศัยตามอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อสูบน้ำปริมาตร 200 ลิตร/คน/วัน ตามข้อมูลของการประปา พบว่า เครื่องสูบน้ำ Double Turbo Episode I สามารถประหยัดไฟฟ้า 3.97 บาท/คน/เดือน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้