โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องสูบน้ำ Double Turbo Episode II

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษกานต์ กลอนกลาง

  • จิระพงษ์ อุตตะมาลัง

  • ธวัชชัย ใจกันทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ชมเชย ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องสูบน้ำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง เครื่องสูบน้ำ Double Turbo Episode II เป็นการศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมต่อการสูบน้ำของกระบอกสูบน้ำแบบสองจังหวะ โดยมีต้นกำเนิดมาจากเครื่องออกกำลังกาย แป็นโครงการที่นำข้อเสนอแนะของโครงงานเรื่อง เครื่องสูบน้ำ Double Turbo Episode I มาแก้ไขในด้านความยาวของช่วงชักสูบและเปลี่ยนวาล์วบังคับน้ำเป็นแบบผสมของวาล์วทองเหลืองแบบลูกบอล กระบอกสูบน้ำทำจากท่อพีวีซี มีการอัดและสูบ 2 จังหวะ และจากการทดสอบประสิทธิภาพการสูบน้ำที่ระดับผิวน้ำและระดับความสูงต่างๆกันพบว่า ได้อัตราการสูบน้ำ 4.73 และ 20.07ลิตร/นาที มีประสิทิภาพในการสูบน้ำ 10.05 และ 48.30%ตามลำดับ และตามข้อมูลของการประปาส่วนภูมิภาคพบว่าเครื่องสูบน้ำ Double Turbo Episode II สามารถประหยัดไฟฟ้า 3.97 บาท/คน/เดือน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ