โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษบนคอนโดไม่ไผ่-กะลาโดยใช้ระบบน้ำหมุนเวียนจากกังหันลมสูบน้ำและปั้มสูบน้ำชักโยกอย่างง่าย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษกานต์ กลอนกลาง

  • ธวัชชัย ใจกันทา

  • อนุชาติ ไชยวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กังหันลม

  • การสูบน้ำ

  • ผักการปลูก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการปลูกผักปลอดสารพิษบนคอนโดไม้ไผ่-กะลาโดยใช้ระบบน้ำหมุนเวียนจากกังหันลมสูบน้ำและปั้มสูบน้ำชักโยกอย่างง่ายเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีกังหันลมสูง 200 ซม. มีเส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ 1 นิ้ว และปั้มสูบน้ำชักโยกอย่างง่ายมีเส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ 1 นิ้วเพื่อใช้รดน้ำผักปลอดสารพิษที่สามารถนำมารับประทานได้ ผักปลอดสารพิษดังกล่าวที่ปลูกในคอนโดไม้ไผ่-กะลา สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้เมื่อเทียบกับการปลูกผักบนดินที่ใช้เนื้อที่เท่ากันทำให้สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุของภาวะเรือนกระจกได้มากขึ้น อีกทั้งยังมีระบบน้ำไหลเวียนทำให้แร่ธาตุในดินไม่ถูกน้ำชะล้างหายไปและกรณีที่มีพลังงานลมไม่เพียงพอที่จะหมุนกังหันลมให้ดูดน้ำหมุนเวียนได้ก็สามารถรดน้ำจากปั้มสูบน้ำชักโยกอย่างง่ายได้แทน คอนโดผักไม้ไผ่-กะลาประดิษฐ์จากวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น สามารถถอดประกอบและเคลื่อนย้ายได้สะดวก เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีผิวหน้าดินสำหรับปลูกผักน้อย เช่น ในเขตเมือง บนดาดฟ้าหรือพื้นที่ทั่ว ๆ ไปที่มีแสงแดดสำหรับการปลูกผัก เมื่อนำมาทดสอบอัตราการไหลเวียนของน้ำจากการหมุนใบพัดและการชักโยกที่ความถี่ต่าง ๆ พบว่า ที่อัตราการหมุนของกังหันลม 10, 20 และ 30 รอบต่อนาที ปริมาตรน้ำที่สูบได้เท่ากับ 0.46, 1.10 และ 1.54 ลบ.ม./ชั่วโมง ตามลำดับ สำหรับปั้มชักโยกอย่างง่ายมีอัตราการสูบน้ำที่อัตราการชักโยกคันโยก 10, 20 และ 30 รอบต่อนาที ปริมาตรน้ำที่สูบได้เท่ากับ 0.61, 1.33 และ 1.86 ลบ.ม./ชั่วโมง ตามลำดับ ซึ่งปริมาตรน้ำที่สูบได้จะแปรผันตามความถี่ของการหมุนใบพัดกังหันลมและการชักคันโยก และเมื่อทดสอบหาปัจจัยที่เหมาะสมต่อการปลูกผักปลอดสารพิษบนคอนโดไม้ไผ่-กะลาโดยปลูกผักบุ้งในถุงที่ใส่ดิน 4/5 ของความสูงของถุง ใช้ดินร่วนผสมกับปุ๋ยในอัตรา 4 : 1 รดน้ำวันละ 2 ครั้งในตอนเช้าและตอนเย็นเป็นเวลา 1 เดือน พบว่า ความ-สูงเฉลี่ยของต้นผักบุ้งในกรอบไม้ไผ่และคอนโดไม้ไผ่-กะลาที่แขวนห่างกัน 30 ซม. มีความกว้างxความยาวxความสูงเท่ากับ 90 ซม.x150 ซม.x160 ซม. และ 120 ซม.x150 ซม.x160 ซม. เท่ากับ 27.89, 27.13และ26.75 ซม. ตามลำดับ ส่วนน้ำหนักเฉลี่ย เท่ากับ 7.17, 6.93 และ 6.84 กรัม และน้ำหนักรวมต่อพื้นที่เท่ากับ 1.85, 2.77 และ 3.45 กก./ตร.ม. ตามลำดับ ดังนั้นขนาดของคอนโดไม้ไผ่-กะลามีผลต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้ง โดยขนาดคอนโดไม้ไผ่-กะลาที่ใหญ่จะได้ต้นผักบุ้งที่สูงและมีน้ำหนักดีเมื่อเทียบกับชุดควบคุม จากผลการทดสอบปัจจัยต่าง ๆ สรุปได้ว่าการปลูกผักปลอดสารพิษในขั้นต้นบนคอนโดไม้ไผ่-กะลาที่ใช้ระบบหมุนเวียนน้ำจากพลังงานทดแทนนั้นสามารถนำไปใช้ได้จริงทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจอีกทั้งยังรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีด้วย