โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องโอเอซิสจากขุยมะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรากร ศรีใจแก้ว

  • สุธินี ยืนยง

  • อริสรา สิงห์น้อย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มะพร้าวขุย

  • โอเอซิส

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นโครงงานที่จัดทำขึ้นเพื่อหาวัสดุที่ง่าย มีตามธรรมชาติในท้องถิ่นนั้น ๆ และไม่เป็นอันตรายมาทำการทดลอง โดยใช้ ดินเหนียว กระดาษหนังสือพิมพ์ ขุยมะพร้าว ใยบวย ใยกล้วย มาทดลองหาวิธีทำโอเอซิส เปรียบเทียบประสิทธิภาพของโอเอซิลที่ผลิตขึ้นและเปรียบเทียบประสิทธภาพของโอเอซิสที่ทำจากเศษวัสดุธรรมชาติ ผลการทดลองพบว่าโอเอซิสที่ทำจากขุยมะพร้าว มีส่วนผสมของขุยมะพร้าว ดินเหนียว กระดาษหนังสือพิมพ์ สามารถดูดซับน้ำได้ดี คงความสดของดอกไม้ และประหยัดค่าใช้จ่ายมากว่าโอเอซิสที่มีขายตาลท้องตลาด