โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเรซิ่นจากโฟม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ญ.รมิตา ไชยนาพงษ์

  • ด.ญ.วาทิตา โภชนุกูล

  • ด.ญ.อารียา อ่อนรอด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์กายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เรซิ่น

  • โฟม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้ทำการประดิษฐ์เรซิ่นจากโฟม โดยการนำโฟมไปละลายโดยใช้ทินเนอร์เป็นตัวละลาย โดยได้แบ่งทำการศึกษาออกเป็น 4 ตอนคือ ตอนที่ 1 ศึกษาชนิดของโฟมที่ดีที่สุดในการทำเป็นสารเคลือบ ตอนที่ 2 ศึกษาอัตราส่วนที่ดีที่สุดในการทำสารเคลือบ ตอนที่ 3 ศึกษาปริมาณเรซิ่นที่ดีที่สุดในการเคลือบภาพขนาด 5 x 5 เซนติเมตร ตอนที่ 4 ศึกษาปริมาณสารเคลือบต่อฮาเดนเนอร์ โดยติดรูปลงบนแผ่นไม้อัด เคลือบด้วยสารเคลือบที่ผสมกับฮาเดนเนอร์