โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและชนิดของอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและเพิ่มคุณภาพของไข่นกกระทา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิทักษ์สิทธิ์ หอมบุญธรรม

  • วัชรพล สิงห์น้อมเกล้า

  • เจนจิรา จรุณแสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ชนิดของอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการเพิ่มผลผลิตของไข่นกกระทา โดยศึกษาชนิดของอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และการเพิ่มคุณภาพไข่นกกระทาและเป็นแนวทางในการจัดสภาพการเลี้ย ผลิตอาหารสำหรับเลี้ยงนก และพบว่าลักษณะโรงเรือนแบบธรรมชาติมีผลต่อการเจริญเติบโตมากที่สุด สำหรับผลจาการศึกษาแสงสว่างที่มีผลต่อการเจริญเติบโตพบว่า การให้แสงสว่างตามธรรมชาติในตอนกลางวันและให้แสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าในตอนกลางคืน มีผลต่อการเจริญเติบโตของนกกระทามากที่สุด