โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องคัดแยกขนาดผลมะนาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขวัญชัย บุญมี

  • สุนิสา หนูเสริม

  • อนุชิต สร้อยโสม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการออกแบบเครื่องคัดแยกขนาดผลมะนาว การทดสอบการทำงานของเครื่องคัดแยกขนาดผลมะนาว เกี่ยวกับความลาดเอียงของแกนแยกขนาดมะนาว ความเร็วของเครื่องคัดแยก ชนิดของวัสดุ และรูปแบบของพื้นคัดแยกผลมะนาว และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องคัดแยกผลมะนาว โดยทำการทดสอบการทำงานของแกนเครื่องคัดแยก จากมุมความลาดเอียง