โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดำรงชีวิตของหิ่งห้อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรพิมล ดีรัศมี

  • พัชรี หมื่นอินกูด

  • อรุณี แป้นมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทย์ชีวภาพภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาหิ้งห้อยที่พบในประเทศไทยและหิ่งห้อยที่พบในท้องถิ่น และศึกษาชนิดของอาหาร ชนิดของพืช ความเข้มของแสง อุณหภูมิและความชื้น ที่เป็นปัจจัยต่อการดำรงชีวิตและการขยายพันธุ์หิ่งห้อย ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการขยายพันธ์ เพื่อเพิ่มจำนวนหิ่งห้อยให้มีปริมาณหิ่งห้อยในระบบนิเวศมากขี้นและเป็นการสร้างความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป