โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกประสิทธิภาพของเตาเผาขยะลดภาวะโลกร้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกวรรณ ยุ่นประยงค์

  • นภวรรณ ทองแก้ว

  • วิลาวัณย์ นพโสภณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ลดภาวะโลกร้อน

  • เตาเผาขยะ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาประสิทธิภาพของเตาเผาขยะ ลดภาวะโลกร้อน ได้จัดทำเพื่อออกแบบเตาเผาขยะ สำหรับใช้บำบัดแก๊สที่เกิดข้นจากการเผาไหม้ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเตาเผาขยะ ในการนำไปใช้เผาขยะชนิดต่าง ๆ ศึกษาการนำถังบำบัดแก๊สจากเตาเผาขยะไปประยุกต์ใช้บ่มผลไม้เพื่อสามารถลดภาวะโลกร้อนได้