โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอุปกรณ์เก็บผลมะนาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศักดิ์ชัย ตระทอง

  • สรรพชัย บุญยงค์

  • เจมศักดิ์ อุปสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มะนาวการเก็บ

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นสิ่งประดิษฐ์และทดสอบประสิทธิภาพ โดยอุปกรณ์เก็บผลมะนาวมีส่วนประกอบหลัก คือ ตะกร้อ ด้ามจับ ท่อลำเลียง ใบมีด โดยนำอุปกรณ์ทุกอย่างมาประกอบ พร้อมทั้งนำมาทดสอบประสิทธิภาพในการเก็บผลมะนาว