โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องประเมินความคุ้มค่าการจำหน่ายยางก้อนถ้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธิติมา เทศราช

  • วิรัตน์ มีฤทธิ์

  • อรอนงค์ บุพศิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาการเลือกจำหน่ายยางก้อนถ้วยของเกษตรกรและประเมินความคุ้มค่าของการจำหน่ายยางก้อนถ้วย โดยแบ่งการดำเนินงานดังนี้ ตอนที่ 1 เก็บข้อมูลการจำหน่ายยางก้อนถ้วยของเกษตรกร ตอนที่ 2 ศึกษาน้ำหนักของยางก้อนถ้วยแบบเปียก แบบหมาด แบบแห้งและยางแผ่น ตอนที่ 3 ประเมินความคุ้มค่าโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์พ่อค้าคนกลาง