โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการตรวจสอบสารสังเคราะห์พวก Steroid ที่ปนเปื้อนในยาสมุนไพรแผนโบราณโดยวิธี TLC

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธัญพิชชา สอาดดี

  • สุทินันท์ รอดรัศมี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สมุนไพรสารสังเคราะห์

  • สมุนไพรสิ่งปลอมปน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาการปลอมปนของสารสเตอรอยด์ในยาสมุนไพรแผนโบราณ โดยได้ทากรสุ่มตัวอย่างยา ในแต่ละรูปแบบทั้งขึ้นทะเบียนตำรับยาและไม่ขี้ตทะเบียนตำรับยา จำนวน 13 ตัวอย่างมาทดลองด้วยวิธี TLC แล้วนำค่า Rf ของสารสเตอรอยด์ที่พบในยาสมุนไพรโบราณมาเปรียบเทียบ โดยพบว่ามีสารสเตอรอยด์ชนิด Prednisolone Hydrocortisone ปลอมปนอยู่ในยามสมุนไพรแผนโบราณที่นำมาทดลอง