โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการย้อมผ้าด้วยหญ้าคา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ญ.นงนภัส สมัครการ

  • ด.ญ.ปริยาภัทร ใจเฉี่อย

  • ด.ญ.อุมาภรณ์ ไกรยรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทับปุดวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์กายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผ้าการย้อม

  • หญ้าคาการย้อม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการย้อมผ้าด้วยหญ้าคา เพื่อศึกษาสภวะความเป็นกรดหรือเบสของการย้อมผ้าด้วยสีสกัดจากหญ้ากับสีผ้าที่ย้อมได้ ศึกษาชนดของมอร์แดนท์กับสีผ้าที่ย้อมได้จากการใช้สีธรรมชาติจากหญ้าคา ศึกษาความแตกต่างของสีย้อมที่ได้จากหญ้าคาสดและหญ้าคาแห้งที่ผ่านการผึ่งลม 1 วัน และ หญ้าคาที่แห้งสนิท ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างสารละลายเบสกับสารมอร์แดนท์ในการย้อมสีผ้าจากหญ้าคา ศึกษาความแตกต่างของการย้อมด้วยการต้ม และการแช่ กับการเกาะติดผ้าของสีธรรมชาติจากหญ้าคา ศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมของน้ำสีสกัดจากหญ้าคาในการย้อมสีผ้าฝ้าย ศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมของน้ำสีสกัดจากหญ้าคา พบว่า ในการเตรียมผ้าก่อนย้อมใช้การต้มผ้าด้วยเบสคือน้ำขี้เถ้า มี pH ในช่วง 10.11 – 10.13 เป็นเวลา 1 ชั่วโมง แล้วนำมาแช่ในสารละลายคอปเปอร์(II) ซัลเฟต เป็นสารช่วยติดสีเป็นเวลา 1 ชั่วโมงในอัตราส่วนน้ำขี้เถ้ากับคอปเปอร์ 1 : 0.1 กรัมและนำผ้าที่ได้มาย้อมด้วยน้ำสีสกัดจากหญ้าคาแห้งผ่านการผึ่งลม 1 วัน มีค่า pH อยู่ในช่วง 6.68 – 6.88 ในอัตราส่วนใบหญ้าคา 1 กรัม ต่อน้ำ 20 มิลลิลิตร โดยการต้มกับน้ำนาน 1 ชั่วโมง แล้วเทสีย้อมทันที่ขณะร้อน หรือที่อุณหภูมิ 100 C จะได้สีย้อมเป็นสีเหลืองบนเนื้อผ้าฝ้ายสม่ำเสมอ และรักษาความคงทนของสีผ้าโดยการแช่ในน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นร้อยละ 10 นาน 1 ชั่วโมง ในการย้อมผ้าด้วยสีย้อมสกัดจากใบหญ้าคานี้เป็นการย้อมที่ลดขั้นตอนการใช้ความร้อน หรือลดการใช้เชื้อเพลิงเป็นการประหยัดพลังงาน และสีย้อมที่ได้มีความสวยงาม คงทน ลดการใช้สีเคมีสังเคราะห์ และการใช้สารเคมีในการย้อมน้อยมากเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม